Marki

Regulamin sklepu internetowego mydetoxtea.pl

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego: My Detox Tea dostępnego pod adresem internetowym: mydetoxtea.pl.
 1. Właścicielem i administratorem sklepu jest Agnieszka Krawczyk prowadząca działalność pod firmą MYDETOXTEA.PL Agnieszka Krawczyk, ul. Na Zielonki 7 lok.4, 31-270 Kraków, NIP: 9452109562 , REGON: 364785720, organ, który dokonał rejestracji – Minister Właściwy ds. Gospodarki.
 2. Użytkownicy mogą skontaktować ze sprzedawcą za pośrednictwem:
  1. : +48 693-643-631;
  2. E-mail: mydetoxtea@mydetoxtea.pl;
  3. Formularz kontaktowy (na stronie sklepu w zakładce „Kontakt”).
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia Użytkownikom między innymi następujące Funkcjonalności:
  1. Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika;
  2. Przetwarzania formularza zamówienia;
  3. Przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. Przy wykorzystaniu usługi Newsletter po wyrażeniu osobnej zgody;
  4. Opiniowanie produktu.

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Wszelkie dane osobowe gromadzone w Sklepie przetwarzane są zgodnie i na zasadch przewidzianych w Polityce Prywatności.  

II. Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy: My Detox Tea Sprzedawcy dostępny pod adresem: mydetoxtea.pl.
 2. Sprzedawca / Usługodawca – podmiot wskazany w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
 4. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z usług Sklepu.
 5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta oferty Sklepu.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Konto – miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Użytkownika po rejestracji i zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.
 10. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 12. Skrzynka e-mail – elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której, dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
 13. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podaną przez zainteresowanego Skrzynkę e-mail.
 14. Funkcjonalności – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat (np. Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Konto, Newsletter, formularze, kalkulatory, wyszukiwarki etc.), które są udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej Sklepu/Serwisu na czas niezbędny do wykonania oznaczonej czynności lub utrzymywania określonego udogodnienia. Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę na świadczenie usługi drogą elektroniczną. przystępując do korzystania z danej Funkcjonalności.
 15. Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

III. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu.
 2. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
  1. Zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  2. Spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Sprzedawca może usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
  2. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie;
  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania;
  4. Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni;
  5. Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
 6. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

V. Zamówienia

 1. Sklep prowadzi działalność na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez formularz zamówienia.
 3. Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
 5. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
 7. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
  1. dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,
  2. dla zamówień złożonych przez telefon – z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
  3. dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.
 9. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 10. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VI. Płatności

 1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Tak, podane ceny są cenami brutto
 2. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
 3. Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
  1. płatność internetowa za pomocą systemu płatności PayU;
  2. płatność internetowa za pomocą systemu płatności Przelewy24;
  3. płatność gotówkowa za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej;
  4. tradycyjny przelew bankowy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie sklepu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VII. Dostawa

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  1. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską FedEx;
  2. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez Pocztę Polską;
  3. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską Apaczka;
  4. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską DPD;
  5. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską DHL;
  6. dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską Ups.
 2. Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
 4. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu w zakładce Dostawa
 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

VIII. Rękojma za wady fizyczne i prawne

 1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
 4. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 5. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
 6. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 7. Reklamacja może być złożona przy pomocy poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na właściwe adresy wskazane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.
 8. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 9. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:
  1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
  2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 11. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na właściwy adres wskazany w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.
 15. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 16. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego;
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej;
  3. drogą telefoniczną.

IX. Reklamacja pozostałych usług sklepu oraz alternatywne metody rozpatrywania sporów

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:
  1. dane tożsamości Użytkownika;
  2. okoliczności uzasadniające reklamację;
  3. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
  4. Reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
 6. Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  1. pisemnie na adres reklamującego,
  2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
  3. drogą telefoniczną.
 9. Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczenia, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 10. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych (alternatywnych) metod rozwiązywania sporów, w tym w drodze mediacji znajdują się pod następującymi adresami:
  1. https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, lub
  3. http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – ogólnoeuropejska internetowa platforma do alternatywnego rozwiązywania sporów.

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 1. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane z wykorzystaniem jednego z dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 4 rozdziału I. Regulaminu. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Produkt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia lub rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XI. Przedsiębiorcy

 1. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
 2. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
 3. W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.), z zastrzeżeniem postanowień poniższych:
 4. Po otrzymaniu Produktu Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać stan dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Przedsiębiorcę powoduje utratę uprawnień z tytułu rękojmi.
 5. Jeżeli wada rzeczy wyszła na jaw dopiero później, a jej stwierdzenie przy odbiorze dostarczonej przesyłki było obiektywnie niemożliwe Przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie nie później niż w terminie 7 dni od daty jej stwierdzenia, pod rygorem utraty uprawnień z tytuły rękojmi.
 6. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy.
 7. Reklamacja może być złożona przy pomocy poczty elektronicznej lub pisemnie na właściwe adresy wskazane w pkt. 4 rozdziału I. Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy Przedsiębiorca realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Przedsiębiorcę i na jego koszt, chyba że Strony ustalą inaczej. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na właściwy adres wskazany w pkt. 4 rozdziału I. Regulaminu.
 9. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii może być przyczyną odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę.
 10. Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

XII. Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, , przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.

XIII. Recenzje i opinie o produktach

 1. Użytkownicy mają prawo dodawania recenzji i/lub opinii (treści) o Produktach dostępnych w Sklepie.
 2. Dodając recenzję i/lub opinię Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do Regulaminu a w szczególności do regulacji niniejszego rozdziału.
 3. Zamieszczane recenzje i/lub opinie mogą być moderowane przed opublikowaniem przez Sprzedawcę.
 4. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Sklepie treści, które:
  1. są sprzeczne z obowiązującym prawem,
  2. naruszają prawa osób trzecich,
  3. naruszają prawa autorskie,
  4. są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
  5. wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
  6. nawołują do aktów przemocy,
  7. obrażają Użytkowników lub inne osoby,
  8. promują inne strony internetowe,
  9. zawierają treści o charakterze pornograficznym,
  10. zawierają treści o charakterze reklamowym,
  11. stanowią linki prowadzące do stron zawierających w/w treści.
 5. W wypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie Regulaminu mogą one zostać usunięte przez Sprzedawcę, bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wprowadzaną treść. Osoby zamieszczające treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub godzące w chronione prawem interesy innych podmiotów narażają się na odpowiedzialność karną lub cywilną na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Użytkownicy zobowiązują się, że publikując recenzje i/lub opinie, w których zawarte są  treści objęte prawem autorskim – będą posiadać prawa do takich materiałów lub uzyskają stosowne upoważnienie do ich wykorzystania, aby wszelkie materiały zamieszczane w Sklepie były wolne są od roszczeń podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to zdjęć, na których jest uwidoczniony czyjś wizerunek. Użytkownicy każdorazowo zobowiązują się do uzyskania uprzedniej zgody na wykorzystanie wizerunku, który jest uwidoczniony w materiałach.
 8. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

XIV. Blog

 1. Usługodawca na swoich stronach udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom panel, w którym mogą bezpłatnie publikować wypowiedzi, komentarze, zdjęcia, zadawać pytania, a także recenzować Produkty ze strony Sklepu (Wpisy).
 2. Wpisy mają charakter jedynie informacyjny i nigdy nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ich prawdziwość i aktualność nie jest weryfikowana przez Usługodawcę. Wpisy mogą zawierać zdjęcia, a także zawierać linki do innych stron internetowych.
 3. Użytkownik może komentować Wpisy udostępniane na Blogu.
 4. Dodając komentarz Użytkownik powinien zapewnić, aby spełniał on określone w Regulaminie, a w szczególności w pkt. XIII.
 5. Komentarze są zawsze prywatnymi opiniami Użytkowników.
 6. Komentarze Użytkowników mogą być moderowane przez Usługodawcę przed lub po ich publikacji.
 7. Komentarze nie spełniające warunków określonych w pkt. XIII Regulaminu mogą być usuwane.
 8. Użytkownik zamieszczający Wpis udziela Usługodawcy niewyłącznego, nieodpłatnego, przenaszalnego, i podlegającego sublicencjonowaniu prawa do:
 9. wykorzystywania, odtwarzania, modyfikowania, adaptacji, tłumaczenia, dystrybucji, publikowania, oraz tworzenia opracowań Wpisów, oraz
 10. publicznego wyświetlania i odtwarzania Wpisów dowolną techniką w tym przede wszystkim techniką cyfrową w sieci internetowej.

XV. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XVI. Zmiany regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.
 2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
 4. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe nie pozbawia Konsumenta ochrony jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca kieruje swoją działalność do tego państwa.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych. Informacja o pozasądowych (alternatywnych) możliwościach rozpatrywania sporów znajdują się w rozdziale IX Regulaminu.
 7. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na właściwe adresy podane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.
Formularz odstapienia od umowy – do pobrania
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Newsletter

Bądź na bieżąco i pierwszy dowiedz się o nowościach i promocjach. Zapisz się!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celach marketingowych firmę MYDETOXTEA.PL Agnieszka Krawczyk, ul. Na Zielonki 7/4, 31-270 Kraków, NIP: 9452109562, w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera, w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną na mój adres e-mail, zgodnie i według zasad określonych w Polityce prywatności. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wniesienia sprzeciwu (wycofania zgody) wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych (marketingu bezpośredniego), o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

FreshMail e-mail marketing free online marketing software
 

Newsletter

Bądź na bieżąco i pierwszy dowiedz się o nowościach i promocjach!

Zapisuję się (w każdej chwili będziesz mógł się wypisać).

FreshMail e-mail marketing free online marketing software